Makt är en värdefull gåva

Matteus 8, 5-13 : När Jesus gått in i Kafarnaum, kom en romersk officer fram till honom och bad om hjälp.

Makt är något av det ädlaste som ställts oss människor till förfogande. Möjligheten att behärska och förvalta olika livsuppgifter och livssituationer är lagd i våra händer – som något positivt. Att vi istället så ofta upplever skuggsidan av den här möjligheten, upplever maktmissbruk, har gett maktbegreppet en negativ klang.

Genom vår frihet är vi alltid i fara att agera och handla så att vi gör andra ofria. Det är en stor utmaning för människan att i sitt maktutövande kunna förbli ödmjuk. Vi får inte glömma bort att det maktbefogande vi har pga utbildning, yrke eller ålder har att göra med vårt öde och är oss anförtrott för att vara till andras bästa.

Matteus 8, 5-13 ”Herre, min tjänare ligger förlamad därhemma och har svåra plågor”,

Och det finns egentligen inget annat som skyddar oss från maktmissbruk än den kristna hållningen som lär oss att betrakta den egna makten som en gåva av högre makter, av högre världar. En sådan övertygelse förhindrar egoistiska maktanspråk, frestelsen att berika sig själv genom makt och stärker istället beredskapen att ge makten vidare när tiden eller situationen kräver det.

Matteus 8, 5-13: ”Herre, jag är inte värd att du går in i mitt hus. Säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Jag vet det, för jag har själv överordnade officerare som ger mig order, och jag har andra soldater som är under mig.” 

Lär vi oss att handskas med makten som en värdefull gåva – som en fullmakt given oss av himlen, växer vi som människor. Men först när vi också klarar av att avstå ifrån den och lägga den i andras händer, börjar vi närma oss vårt verkliga mål. När vi ger upp våra egna maktanspråk – offrar dem – så lär vi först känna vanmaktens förtvivlan och övergivenhet. Men därigenom förbereder vi oss också att ta emot och bli bärare av den mäktigaste av alla makter i himlen och på jorden: Vi ger Kristi kärlek möjlighet att som läkedoms-bringande makt gripa in och råda i våra liv – och blir så själva en växande del av denna världsomfattande makt, som inte ens döden rår på!

Ylwa Breidenstein

Matteus 8, 5-13: Sedan sa Jesus till den romerska officeren: ”Gå hem. Det ska bli så som du trodde!” Och i samma stund blev tjänaren frisk.