Kom helige Ande!

Veni Creator Spiritus är en pingsthymn från 800-talet, skriven av den tyske benediktinermunken Hrabanus Maurus. Den är en av de få psalmer i den kristna historien som riktar sig direkt till den helige Anden. Hymnen har översatts och omformulerats till flera språk. Den har även tonsatts i många olika variationer – den äldsta kända melodin är från 1000-talet.  

Olaus Petri översatte den till svenska år 1536. Sedan dess har den funnits med i den svenska psalmboken, men omarbetats och nyöveratts vid flertal tillfällen. I Kristensamfundet läses den på pingstdagen för barnen i  en version som bygger på en översättning av J W Goethe. Men också till oss vuxna har den ett budskap. I sju verser skildras hur vi kan uppleva och upptäcka den heliga Andens verksamhet i våra liv.

Broderad mässhake, Frankfurt

Kallad, inbjuden och insläppt

 Kom, helige Ande, du skapande
 Kom, besök de dinas själar
 Med nådens fullhet signe dem
 De bröst, som själv du skapat

Som de flesta böner till den helige Anden börjar även den här med ordet ”Kom”. Det visar på en viktig egenskap hos Anden, nämligen att den kan komma till oss om vi kallar på den!  Vi behöver inte gå ut för att söka efter den utan den besöker oss. Men förutsättningen för att den välsignande ska uppfylla vårt innersta är att den blir kallad, inbjuden och insläppt.

Pingst, katedralen i St Louis, USA

Paraklet

Du kallas tröstar´n, Paraklet
 Den högste Gudens höga gåva
 Livets källa, kärlekens låga
 Och helgande med helig Andes kraft

Den andra strofen skildrar hur den heliga Anden närmar sig oss. Som hjälpare, tröstare eller som ”den kallade” finns den i vår närhet. Det grekiska ordet paraklet samanfattar de här tre egenskaperna som är Guds högsta gåva, beviset på hans kärlek till oss. Tröst, empati och handlande medmänsklighet kommunicerar den helige Anden till oss. Intentionen är att vi inte ska behålla gåvan för oss själva utan förvandla den till praktiserande, brinnande kärlek till Skaparen och skapelsen.

Adams skapelse, Michelangelo

Guds finger i livets spel

Du sjufald gåvors ädla skatt
 Du finger på guds högra hand
 Av honom lovad och utsänd
 Ger strupen stämma, tungan tal

Den helige Anden kommer med gåvor, de s.k. sju nådegåvorna: vishet, förstånd, rådgivning, styrka, kunskap, fromhet och tro. Vi kan be Anden om dessa ädla skatter. Men då måste vi också vara beredda på att låta dem förändra oss och låta Gud ha ett finger med i livets spel. För när Guds finger berör människan blir Skaparanden verksam. Då kan vi ge vår röst till det goda och finna det rätta ordet vid rätt tidpunkt.

Pingstflammor

En glädje som träffar oss mitt i hjärtat

Tänd ljus för våra sinnen klart
 Glatt mod åt våra hjärtan giv
 Att vi i kroppen vandrande
 Till handling eldas och till strid

Det sanna livet börjar när vi öppnar våra sinnen för Guds skapelse samtidigt som vi låter den helige Anden upplysa oss om det fördolda i tillvaron. Då kan vi modigt bryta igenom trångsynt materialism. Vi upptäcker en styrka som träffar oss rätt i hjärtat och helande strömmar vidare in i vår kropp. För det andliga livet handlar även om att kunna hantera det fysiska. Vår kropp är ett tempel för den helande Anden som vill läka våra brister både i det yttre och inre.

Pingsten, Ninette Sombart

Inre frid och skydd

Fienden hejda och driva bort
 Att åt din frid vi glädjas må
 Och förda av din trygga hand
 För varje skada säkra gå

De första kristna martyrerna vittnade om hur de upplevde stöd av den helige Anden när de förföljdes. I dag kan vi ana hur Anden ilar oss till hjälp när vi står upp för vår övertygelse och kristna tro, trots förlöjliganden och attacker. Inre frid och skydd står oss till förfogande när vi frimodigt trotsar det som vill hindra oss att nå livglädje.

Treenigheten

Börja förstå det obegripliga

Om Fadern oss din kunskap giv
 Kunskapen om hans Son tillika
 Ty de två i all vår tid
 I tro och bön vi söka

Den helige Ande låter oss upptäcka Fadern och lära känna Sonen. I hjärtat kan vi börja förstå det obegripliga, ana det innerliga sambandet som råder mellan de tre gudomliga personerna i treenigheten. Den är en gemenskapsanda som stålande omfamnar människan när hon bedjande söker efter den och tror på den.

Trinitet, konstnär okänd

Kommer med förändring

Ja, låt oss prisa Fadern Gud
 Hans son från död uppstånden
 Och Parakleten verkande
 Från evighet till evighet 

Den sista strofen i ”Veni Creator Spiritus” mynnar ut i en lovprisning av Fadern, Sonen och den helige Anden. Evigt verksam kommer Parakleten till oss om och om igen med förvandling och förändring, så att vi inte ska fastna på vår väg mot Fadern och Sonen. 

Pingstfestens tre högtidsdagar är nödvändiga flammor för att vår relation till Anden inte ska slockna. Tillsammans med påsken och julen hör pingsten till kyrkans tre största högtider men hotas i dag att falla i glömska. Pingsten har gått från att vara en viktig vårhögtid till en diffus dag i kalendern. Nu ligger ansvaret hos var och en av oss att inte låta vissheten om den helige Anden gå oss förlorad.

Kom, helige Ande! Besök oss! Uppfyll oss!

Ylwa Breidenstein

Pingstflammor, Regine Lehmann
ur Apostlagärningarna 2:1-13